Gelir  İdaresi Başkanlığının; www.gib.gov.tr internet sitesinde (adresinde) 29.03.2024 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/65 yer almakta olup, bu sirkülerde; 213 sayılı V.U.K.’unun mükerrer 298’nci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça açıklanan;  2024 yılının Birinci Geçici Vergi Döneminde uygulanacak “Yeniden Değerleme Oranı %7,55 (yüzde yedi virgül elli beş) olarak belirlenmiş olup, 2024 yılının Birinci Geçici Vergi döneminde, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A ile Gelir Vergisi Kanunun Geçici 69’ncu maddelerinin uygulanması halinde, bu maddeler kapsamında devreden tutarlar bu oranda artırılarak bulunacak yeni tutarlar indirim konusu yapılacaktır.

_______

gib.gov.tr