İç denetim yönetmeliği örnek çalışması;(uluslararası iç denetçiler enstitüsü tarafından yayınlanan ek kılavuz-iç denetim yönetmeliği örneğinden alınmıştır)

Bağımsızlık ve Objektiflik

İç Denetim Yöneticisi; denetim konusunun seçimi, denetimin kapsamı, prosedürleri, sıklığı, zamanlaması ve rapor içeriği gibi konular da dahil olmak üzere, iç denetçilerin görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirme kabiliyetlerini tehdit edebilecek tüm durum ve koşullardan iç denetim [departmanının/faaliyetinin] arî kalmasını sağlayacaktır. İç Denetim Yöneticisinin bağımsızlık veya tarafsızlığın fiilen bozulmuş olabileceğini ya da böyle bir izlenimin doğabileceğini tespit ettiğinde, bu durumu ilgili tüm taraflara detaylarıyla bildirmesi ve açıklaması gerekir.

İç denetçiler, görevlerini hem iş sonucunda çıkardıkları ürünün kalitesinden taviz verilmediğine inanarak hem de denetim konuları hakkındaki düşünce, karar ve yargılarını başkalarının düşünce, karar ve yargılarına bağlamayacakları bir şekilde objektif olarak yapmalarına olanak sağlayan önyargısız bir zihinsel tutumu benimseyecek ve sürdüreceklerdir.

İç denetçilerin denetlenen birim ve faaliyetler üzerinde doğrudan operasyonel sorumluluğu ve yetkisi olmayacaktır. Bu bağlamda, iç denetçiler, iç kontrol faaliyeti icra etmeyecek, prosedür geliştirmeyecek, sistem kurmayacak ve yüklemeyecek, kayıt hazırlamayacak veya aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere, muhakeme yeteneklerini etkileyebilecek hiçbir faaliyette yer almayacaktır:

- Önceden bizzat sorumlu oldukları belirli faaliyetleri değerlendirmek;

-[Kurumun adı] ya da iştirakleri için herhangi bir operasyonel görevi yerine getirmek;

- İç denetim [departmanı/faaliyeti] görev alanı içinde olmayan işlemleri başlatmak veya onaylamak ve

-İç denetim [departmanında/faaliyetinde] çalışmayan herhangi bir [kurumun ismi] personelinin görev ve faaliyetlerini yönetmek ve yönlendirmek (bu kişilerin iç denetim ekiplerine atanmasının ya da iç denetçilere başka bir yolla yardımcı olmasının uygun görüldüğü haller hariç).

İç Denetim Yöneticisinin iç denetim kapsamı dışında görevleri ve/veya sorumlulukları varsa veya olması bekleniyorsa, bağımsızlığa veya objektifliğe zarar verebilecek olayları engellemek veya sınırlandırmak için gereken tedbirler alınacaktır.

- İç denetçiler bağımsızlığın veya objektifliğin fiilen bozulmuş olabileceğini ya da böyle bir izlenimin doğabileceğini tespit ettiğinde, bu durumu ilgili tüm taraflara detaylarıyla bildirecek ve açıklayacaktır.

- İç denetçiler incelediği faaliyet veya süreçle ilgili bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde veya başkalarına iletilmesinde mesleki tarafsızlık sergileyecektir.

- İç denetçiler mevcut ve ilgili bütün olgu ve durumlar hakkında dengeli değerlendirmeler yapacaktır.

- İç denetçiler gerek kendi kişisel menfaatlerinin gerekse başka kişilerin menfaatlerinin kişisel muhakeme, yargı veya kararlarını gereğinden fazla etkilememesini sağlamak amacıyla gereken tüm tedbirleri alacaktır.

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim [departmanının/faaliyetinin] kurum içi bağımsızlığa sahip olduğunu [yönetim kuruluna/yönetim kuruluna bağlı denetim komitesine/gözetim komitesine] yılda en az bir defa beyan ve teyit edecektir.

İç Denetim Yöneticisi, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, iç denetim görevlerinin yapılması ve/veya sonuçlarının bildirilmesine yönelik her türlü müdahaleyi ve bu müdahalelerin etkilerini [yönetim kuruluna/yönetim kuruluna bağlı denetim komitesine/gözetim komitesine] açıklayacaktır.