7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 12/3/2023 tarihinde 31320 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Bu kanun ile indirim ve istisnalardan yararlanan veya indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları olan kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik 'ek vergi' ödeme yükümlülüğü getirildi.

Kanunun 10. maddesinin 27. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan;

- İstisna ve indirim tutarları ile

- İndirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden,

dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında ek vergi hesaplanacaktır. Ek vergiye tabi istisna ve indirim tutarlarının yanı sıra, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar üzerinden de tek seferlik yüzde 10 oranında ek vergi alınacaktır.

Yüzde %10 'luk ek vergi alınacak istisna kazançları aşağıda yer almaktadır;

Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)

Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç)

Taşınmaz ve İştirak Hissesi ile Kurucu Senedi, İntifa Senedi ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-e)

Bankalara Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine veya Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu' na Borçlu Durumda Olan Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri ve İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarının Satış Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-f)

Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h)

Eğitim Öğretim Kurumları Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Rehabilitasyon Merkezlerinin Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı)

Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna (5-A/3)

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B)

Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi İşletilmesi Ve Devrinden Sağlanan Kazançlar

7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yurtdışı İstisna Kazançlar

AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3/A)

Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

Türkiye'den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların

%50'si (K.V.K.Mad.10/1-ğ)

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı)

Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5)

Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4)

Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

Diğer İndirimler ve İstisnalar[1]


[1] Erkan Yetkiner ve Tufan Sevim, 'İSTİSNA VE İNDİRİMLERDEN YARARLANAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE TEK SEFERLİK EK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ', SİRKÜLER SAYI: 2023/072, https://dengeakademi.com/Files/Circular/3586.pdf , Erişim tarihi:03.04.2023