7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 12/3/2023 tarihinde 31320 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Bu kanun ile indirim ve istisnalardan yararlanan veya indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları olan kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik 'ek vergi' ödeme yükümlülüğü getirildi.

Ek vergiye tabi tutulacak istisna ve indirimler için genel vergi oranı yüzde 10 olmakla beraber, Kanunda yurt içi ve yurt dışı iştirak kazançları istisnaları için vergi oranı yüzde 5 olarak öngörülmüştür. Düzenleme uyarınca;

- İştirak kazancı istisnası ile (KVK Mad. 5/1-a),

- Yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden (KVK Mad. 5/1-b), yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacaktır.

Yüzde %5 'lik ek vergi alınacak istisna kazançları aşağıda yer almaktadır;

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a)

Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)

Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g)(en az %15 efektif vergi yükü taşıma şartıyla)

Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye' deki genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar (K.V.K. Mad.5/1-h) )(en az %15 vergi yükü taşıdığı tevsik edilmek şartıyla)[1]

---------------------------

[1] Erkan Yetkiner ve Tufan Sevim, 'İSTİSNA VE İNDİRİMLERDEN YARARLANAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE TEK SEFERLİK EK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ', SİRKÜLER SAYI: 2023/072, https://dengeakademi.com/Files/Circular/3586.pdf , Erişim tarihi:03.04.2023