Zor durumda olan vergiye uyumlu ticari, zirai, serbest meslek erbabı ile basit usule tabi mükelleflerin borçlarının tecili.

Bakanlar Kurulunun 22.08.2018 tarihli2018 / 11284 sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda;

7020 Sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle; 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa (Kanun) eklenen 48/A maddesindeki şartları taşıyan vergi mükelleflerinin vergi borçlarının tecil edileceğine ilişkin şekil şartlarını belirlemeye Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden,

Bu maddeden, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest kazanç defteri tutanlar şeklinde gruplandırılarak, çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler belirlenmiştir.

1- Bilanço esasına göre defter tutan ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

2- İşletme/Zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari zirai kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

3- Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit akım oranın 0,1 veya 0.1'den küçük, likidite oranın 0,7 veya 0,7'den küçük ve kaldıraç oranın 0,7 veya 0,7'den büyük olması şartlarının bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilecektir.

4- Tecil süreleri ve faiz oranlarının belirlenmesinde, mükelleflerin çok zor durum belirlenmesinde yukarıda 1-2 ve (3)'ncü maddede belirtilen likidite ve kaldıraç oranlarının derecelendirilmesi esas alınarak tecil süresi ve faiz oranı belirleme tablosundan tespit edilecektir.

5- 21.10.2010 tarihli 27736 sayılı resmi gazetede yayımlanan Seri:C Sıra No:2 Tahsilat genel Tebliğinde açıklanan tecil faiz oranı % 12 olup, halihazırda bu oran uygulanmaktadır.

6- 7020 sayılı kanun ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Kanununa eklenen 48/A maddesinde, önem arz eden ve bu maddeden yararlanması için belirtilen şartlar, mükelleflerin;

6.1- Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmak,

6.2- Başvuru tarihinde geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,

6.3- Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenmemiş olması,

gerekmektedir.

6.4- Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibariyle tecil edilen borçlarının toplamı 500.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için teminat aranmaz. Bu tutarın üzerindeki alacakların tecilinde 500.000,00 TL'lik tutarı aşan borç tutarının %25'i oranında teminat gösterilecektir.

7- Yİ-ÜFE uygulaması; Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE)aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanacaktır.

8- Sadece, ücret gelirleri, menkul sermaye iradi, gayrimenkul sermaye iradı ve değer artış kazancını yıllık beyanname ile beyan edenlerin, bu beyanlardan dolayı vergi borcu bulunan mükellefler bu tecil ve taksitlendirmeden yaralanmaları mümkün değildir.

Bu Karar, 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.