0

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlara Ait Faturanın Gümrük idaresinden Onaylatılması Halinde Bu Satışların İhracat Sayılacakları Hakkında.

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat: 2003/3) Başlığı 'TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ' olarak değiştirilmiştir.

- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan; Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar ( Bavul Ticareti) ile Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura düzenlemek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amaçlıyla faturanın ilgili gümrük idaresinden onaylattırılması kaydıyla, bu satışlar ihracat olarak kabul edilecektir.

- Yukarıda üçüncü paragrafta belirtilen faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakiben İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine de onaylatılması halinde, 'Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisna Belgesi' ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak deri ve deri mamulleri dışındaki, tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.

- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş faturalar bakımından, bu tebliğin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen 1. inci maddesi (bu sirkülerimizdeki 3'üncü paragraf) hükümleri uygulanmaz.