Güzel yurdumun güzel insanları!

Doktorlara ve hemşirelere karşı uygulanan şiddet hareketlerinin bir benzeri de öğretmenlere uygulanmaktadır. Öğretmenler kurşunlanmakta, yumruklanmaktadır. Bu tür olayları basite indirgeyemeyiz.

Atatürk diyor ki: “Okullarda eğitim öğretim görevinin güvenilir ellere teslimini, ülke çocuklarının o görevi kendisine hem bir meslek hem de bir ülkü sayan; erdemli ve saygın öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik mesleği geliştirilmeli ve refaha kavuşturulmalıdır (ASD I, s. 317).”

Öğretmenlere karşı işlenen bu suçlar, aslında öğretmenin değerini, itibarını düşürmek, öğretmenleri toplum karşısında küçültmek amacını gütmektedir.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, bireyin çağdaş toplum yaşamında yerlerini alabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım eden eğitimi veren bir meslek insanıdır.  

Öğretmene sıkılan kurşun, yeni kuşağın çağdaş toplum yaşamında yerlerini almalarını engellemek için sıkılmıştır. Öğretmene kalkan el, bireyin kişiliklerini gelişmesini engellemek için, kişiliksiz bir toplum yaratmak için kalkmıştır.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, çocuklarımızın, yaşamları boyunca ayakta durabilen, kendine yeterli bilgi ve becerileri kazandıran, kazandıracak olan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, çocuklarımızın başkalarına muhtaç kalmalarını sağlamak içindir.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, Türk ulusuna, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hükûmetlerine düşman olanlarla mücadele etmeyi öğreten, öğretecek olan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, vurdumduymaz, umursamaz, bana neci bir kuşak yetişmesini sağlamak içindir.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar savunacak ve koruyacak kuşaklar yetiştirmek için çaba harcayan, harcayacak olan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, ulusumuzun ve Cumhuriyetimizin bekasına son vermeyi amaçlamaktadır.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, Cumhuriyetimizin istediği düşüncesi özgür, vicdanı özgür, irfanı özgür kuşakları yetiştiren, yetiştirecek olan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, özgür düşünceye, vicdan ve inanç özgürlüğüne engel olmaktır. İstiyorlar ki bireyler okumasın, araştırmasın, düşünmesin, sorgulamasın, sadece biat etsinler.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, Cumhuriyetin istediği düşünce olarak, akıldan, bilimden ve teknolojiden yana olan, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli koruyucuları yetiştiren, yetiştirecek olan bir meslek insanıdır.

Öğretmen, ulus çocuklarını her öğrenim derecesinde ekonomik hayatta etken, etkili ve başarılı olacak bireyler yetiştiren ve yetiştirecek olan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, kalkan el, her alanda başarılı kuşaklar yetiştirilmesini engellemek içindir.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, çocuklarımıza kazandıracağı ulusal ahlakımızı uygar temellerle ve özgür düşünceyle güçlendiren bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, ulusal ahlakı korkuya ve tehdide dayandırmak içindir. Korkuya ve tehdide dayanan bir ahlak, erdem değildir ve asla güvenilmez.

Atatürk diyor ki: “Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır ya da bir ulusu tutsaklığa ve sefalete sevk eder (ASD II, s.206).”

Öğretmen, ulusunun özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşamasını sağlayacak bilgi, beceri, güven ve coşku kazandıran bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, ulusun köleleşmesine yönelik gidişimlerdir.

Atatürk diyor ki: “Öğretmenler, her vesileden yararlanarak halka koşmalı, halkla birlikte olmalıdır (ASD II, s. 206).”

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, öğrencilerine salt okuma yazma, dört işlem öğreten değildir. Öğrencilerini yaşama hazırlar, yaşam için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır, onlara ulus ve yurt sevgisini, insanlık ülküsünü aşılar. Bireylerin çok okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan olmaları için çaba harcayan bir meslek insanıdır. Aynı zamanda halkla birlikte olur, halkı aydınlatır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, öğretmeni halktan koparmak, halkın öğretmensiz kalmasını sağlamak içindir.

Öğretmen kimdir?

Öğretmen, toplumu amansız bir hastalık gibi kemiren bilgisizlikle savaşan ulus bireylerinin bilgili, erdemli, sağlıklı olmaları için çaba harcayan bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, ulus bireylerinin bilgisiz kalmasını sağlamaya, kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye yönelik girişimlerdir.

Güzel yurdumun güzel insanları!

Dil, bir ulusun kimliğidir. Bu nedenle bu kimliğe yani dilimize özenle sahip çıkmamız gerekmektedir. Rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun belirttiği gibi “TÜRKÇE GİDERSE TÜRKİYE GİDER.”

Dilini yitiren uluslar, kişiliklerini ulusunun kendine özgü niteliklerini yitirir; kendisine yabancılaşır. Zaman içinde o eski ulustan eser kalmaz. Başka bir topluluk olur, Bu nedenledir ki dilimize sahip çıkmak, onu en iyi biçimde kullanmak ve güzelleştirmek bireyin görevidir.

Öğretmen, kimdir?

Öğretmen, mensubu olduğu Türk ulusunun diline yani Türkçeye sahip çıkan, onun gelişip güzelleşmesi, bilim ve sanat dili olması için emek harcayan, Türkçeyi sevdiren, Türkçeyi güzel yazıp konuşmayı özendiren Türkçe sevdalısı bir meslek insanıdır.

Öğretmene sıkılan kurşun, öğretmene kalkan el, Türkçenin yok olmasına, Türk ulusunun dilini unutmasını sağlamaya, ulusun kendine özgü niteliklerinden uzaklaşıp kendine yabancılaşmasına yönelik girişimlerdir. Bu tür olayları basit bir vaka olarak değerlendirmek gaflettir.

Güzel yurdumun güzel insanları!

Atatürk devrimleri ve ilkeleri ışığında akıl ve bilim, fen yolunda usanmadan yürüyerek Cumhuriyetin kazanımlarına, güzel Türkçemize, Türk sanatına sahih çıkan; bunların gelişmesi için emek harcayan fedakâr Türk öğretmenlerine sahip çıkmak demek, kendimize, ulusumuza, dilimize, kimliğimize sahip çıkmaktır,

Unutmayalım ki dilini yitiren uluslar, kimlikleri, kendine özgü niteliklerini yitirir, kendine yabancılaşır. Bu tür oyunlara karşı uyanık olalım.