5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununa göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Bu kapsamda, Mali Tatil uygulaması bu yıl 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü sona erecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 (5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri dikkate alınarak hazırlananan Temmuz Vergi Takvimi şöyledir:

• 1 Temmuz 2024

• FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

• 2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

• Mayıs 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Mayıs 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Mayıs 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve

Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

• Mayıs 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut

Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

• 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

• 9 Temmuz 2024

• 16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 10 Temmuz 2024

• 16-30 Haziran 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

• 16 Temmuz 2024

• Haziran 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

• 22 Temmuz 2024

• Haziran 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 24 Temmuz 2024

• 1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

• 25 Temmuz 2024

• 1-15 Temmuz 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

• 26 Temmuz 2024

• Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname

Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

• Haziran 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin

Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• 29 Temmuz 2024

• Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

• 30 Temmuz 2024

• Haziran 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

• 31 Temmuz 2024

• 2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

• Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

• Haziran 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

• Haziran 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

• Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

• 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

• 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve

Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

• Haziran 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut

Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi