Enflasyon düzeltmesinde bilanço esasına tabi olan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki. İşlemleri/adımları sırasıyla yerine getireceklerdir:

a) Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olan ve olmayan kıymet olduğu tespit edilecektir.

b) Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak düzeltmeye esas tutarları bulunacaktır.

c) Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde, düzeltmeye esas tarihleri ve düzeltme/taşıma katsayıları belirlenecektir.

ç) Tespit edilmiş düzeltmeye esas tutarlar ait oldukları düzeltme/taşıma katsayılarıyla çarpılarak, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş tutarları hesaplanacak ve düzeltilmiş değerler ile düzeltme öncesi değerler arasındaki enflasyon farkları kayıtlara alınacaktır.

d) Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetler ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilecektir.

e) Parasal olmayan kıymetlerden dövizli olan tutarlar yılsonundaki kurlarla değerlendirmeye tabi tutuldukları için, bu tutarlar düzeltmeye tabi tutulmayacaklardır.

f) Mükelleflerin yapmış oldukları borçlanmalarda katlanmış oldukları ve parasal olmayan varlıkların maliyetine veya alış bedeline eklenen finansman giderlerinin (maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile stoklara intikal ettirilmiş) reel olmayan finansman giderlerinin ayrıştırılmaları gerekmektedir.

g) 2005 yılından önce faaliyette bulunan bilanço esasına tabi mükellefler; 2003 ve 2004 yıllarında enflasyon düzeltmesi yapan bilanço esasın tabi mükellefler, bu düzeltme sonucunda oluşan 2005 yılına devreden varlıkları 31.12.2023 tarihli bilançoda mevcut bulunan tutarları esas alarak enflasyon düzletmesine tabi tutmaları gerekmektedir.

h) 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Geçici 31. maddesi, geçici 43 inci maddesi ve/veya mükerrer 298 inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yeni değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için, en son yapılan yeniden değerleme sonu değerler dikkat alınarak enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.
(21 Ocak 2024)

____________________________________

(Resmi Gazete: 30.12.2023 tarihli 32415 Mükerrer 2 sayılı)