0

Bakanlar Kurulunun 2017/11174 sayılı Kararında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15'nci maddesinde;

18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların,

  1. Program birimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4'ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve,

  2. İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

Kaydıyla; işe alındıkları işyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süreyle 5510 sayılı Kanununun 81'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (2.029,50TL) üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Fonundan karşılanır. Bu hususla ilgili uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 05.01.2016 tarihli, 2016/1 sayılı genelge ile belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanununun ilgili maddeler aşağıdadır.

Bahse konu sigorta primi desteğinden yararlanılması amacıyla kapsamda olan sigortalılar için 'e-Bildirge' sisteminde yer alan 'İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi' menüsünden tanımlama yapılması gerekmektedir.