7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bu kanunun 13-14-15-16 ıncı maddeleri ile sırasıyla Türk Ticaret Kanunun 366-375-392 ve geçici 7/15 inci maddelerinde değişiklik yapılmış olup, 17 inci maddesiyle Kanuna Geçici Madde 15 eklenmiş olup, bu değişiklikler ve ek geçici maddeler;  kanun yayımı tarihinde (29.05.2024) yürürlüğe girmektedirler.

1)  TTK Eklenen ‘’Geçici Madde 15’’ ile Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarına İlişkin Düzenleme

25/11/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anonim ve Limited şirketlerin asgari sermaye tutarları, 01/01/2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak şirketler için geçerli olmak üzere;

Anonim şirketler için 50.000 TL’den 250.000 TL'ye,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler için 100.000 TL’den 500.000 TL'ye,

Limited şirketler için 10.000 TL’den 50.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu madde ile Cumhurbaşkanının kararından önce kurulan hali hazırda faaliyette bulunan şirketlerin sermayeleri yukarıda belirtilen asgari tutarlara yükseltme işlemlerini (artırım) 31.12.2026 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Sermayelerini 31.12.2026 tarihinde kadar belirlenen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen Anonim ve Limited şirketlerin münfesih  sayılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığına, 31.12.2026 tarihine kadar olan süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatma yetkisi verilmiştir. Sermayenin 332 ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılmayacaktır.

2) TTK’ unun ‘’Görev Dağılımı Başlıklı 366’’ıncı Maddesinde Yapılan Değişiklik:

Bu kanunun 13 üncü maddesi ile; 6102 sayılı TTK’ unun Görev dağılımı başlıklı 366.  maddesi ile yönetim kurulu üyeleri birer yıllık süre ile görev dağılımı yapmaktaydılar. Yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekilinin, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak, üyeler için belirlenen görev süreleri içinde olmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere görev dağılımı yapmaları yönünde değişiklik yapılmıştır.

 Yeni Madde

2. Görev dağılımı

MADDE 366- (1) Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Görev dağılımı yapmaları yönünde değişiklik yapılmıştır.

Eski Madde

2. Görev dağılımı

MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

________________________

(Resmi Gazete: 29.05.2024 tarihli 32560 sayılı)