Cumhurbaşkanının 8434 sayılı kararı yayımlanmıştır.
 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki Kararda, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan kazançlar için uygulanan vergi stopaj oranları, bahse konu menkul kıymetlerin 31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) iktisap edilenlerden uygulanacak vergi stopaj oranlarında artış yönünde değişiklik yapılmış olup, bu uygulama kararın yayım tarihinde (01.05.2024) yürürlüğe girmektedir.
 

Yapılan değişiklikler aşağıdadır.
 

I)  Türk Lirası Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Stopaj Oranları :
 

31.07.2024 tarihine kadar açılmış (bu tarih dahil) vadeli ve özel cari hesaplara ve 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.
 

2) Mevduat faizlerinden;
 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (önceki oran %5 idi.),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5, (önceki oran %3 idi.)

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (önceki oran % 0 idi.)

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vı) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,
 

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,3 (önceki oran %5 idi)

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (önceki oran %3 idi)

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 (önceki oran %0 idi2,5

iv) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

v) Altın cinsinde n katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

____________________

(Resmi Gazete; 01.05.2024 tarihli 32533 sayılı)