0

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5'nci maddesinde 'Sanayi İşletmeleri bir senelik faaliyetlerini İktisat ve Ticaret Vekaletince (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde (2)'nci madde de yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar' amir hükmü gereği;

'Sanayi Sicil Belgesi' sahibi olan mükelleflerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirim yapmaları, elektronik ortamda sisteme giriş yapılamaması halinde, kağıt ortamında bağlı oldukları İl Müdürlüklerine, 2017 yılıyla ilgili 'Yıllık İşletme Cetvellerini' 30 Nisan 2018 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

İmalat işiyle iştigal eden işyerlerinin, Sanayi Sicil Kayıtlarıyla ilgili olarak yapacakları müracaatlar, yıllık işletme cetvel bildirimleri, üretimi durdurma, üretime yeniden başlama, v.b. bildirimleriyle ilgili olarak; 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliğe (SGM 2014/11) göre, bu bildirimlerin Bakanlık web sayfasındaki, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden bildirim yapmaları, sistemin çalışmaması halinde bildirimlerin kağıt ortamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılması yönünde açıklama yer almaktadır.

Bildirimlerini yapmayanlara, her bir bildirim yükümlülüğü için, 2018 yılında 1.046,00 TL (2017 yılında; 914,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri, 2 yılda bir yapılır. Vize işlemleri için, Dilekçe ekinde, Sanayi Sicil Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile beraber, şirket /firma üretim yerinin bulunduğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilerek yaptırılması gerekmektedir.