Malvarlığının Dondurulmasının Uygulanması

6415 sayılı Kanun ile 7262 sayılı Kanun hükümlerine göre alınan malvarlığı dondurma kararları ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararlar, Resmî Gazete ’de yayımlanır. Bu kararlar yayım tarihi itibariyle hakkında malvarlığı dondurma kararı verilmiş kişi, kuruluş veya organizasyonlara tebliğ edilmiş sayılır. Yine ilgili karar, hakkında malvarlığı dondurma kararı verilmiş kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan resmi kayıtlardaki adreslerinden birine de bilgi mahiyetinde iletilir.
 

Kişinin malvarlıklarını dönüştürme, transfer etme, ortadan kaldırma, tüketme gibi malvarlığının kaçırılmasına yönelik eylemlerinin engellenmesi amacıyla malvarlığı dondurma kararı, nezdinde malvarlığı tutanlarca derhal uygulanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 

Denetim ve Ceza

Nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Başkanlıkça denetlenir. Başkanlık denetim görevini, denetim elemanları ve Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları vasıtasıyla yerine getirir.
 

Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil daha MASAK ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi ve kuruluşların yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.