Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılıp dağıtılması ve devri ;

Anonim Şirketlerde, hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulu alacağı bir karara istinaden bastırılması gerekiyor. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı var ise grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam itibari değeri Şirket yetkilileri tarafından belirtilir.

Şirket yetkili kişiler tarafından bastırılan hamiline yazılı pay senetlerinin,

Sahibi gerçek kişi ise; adı soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Y.C. Kimlik Numarası, T.C. Vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası,

Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,

Gerçek ve tüzel kişiler ait iletişim bilgileri,

Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir. Yapılacak bildirim de pay senetleri kayda girecek şirketin iletişim bilgilerine de bildirilecektir. Bu bildirime binaen MKK tarafından özle algoritma ile üretilen tekil numara altın senet sahibi adına kayıt işlemi yapılır. Tekil numara MKK sisteminden elektronik ortamda alınır. MKK tarafından verilen tekil numarayı da içerecek şekilde bastırılacak pay senetlerine konulması gerekmektedir.

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir. Bağımsız denetime tabi şirketlerde, bu karar internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicil müdürlüğü y-tarından teyit edilir.

Bastırılan pay senetleri yetkililerce imzalandıktan sonra, imza mukabili pay sahiplerine dağıtılır.

Pay senetlerinin bastırılması, MKK ye bildirilmesi ve o-pay senetlerinin dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç içinde tamamlanması gerekmektedir.

Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumda aynı işlemler yapılacaktır.

Pay sahipleri çizelgesinin MKK'da sağlanması;

Genel kurulu toplantıya çağıracaklar, genel kurula katılacaklar listesini düzenlerken, hamiline yazılı pay senetleri için MKK'den alınacak pay senetleri sahipleri çizelgesini dikkat alarak hazır bulunanlar cetveli hazırlanacaktır.

Pay sahipleri çizelgesi, MKK tarafından genel kurul gününden önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtlar esas alınarak hazırlanır, MKK den bu listeyi genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır.

Söz konusu çizelgede yer alan pay sahipleri, bunların temsilcileri veya pay senedi intifa (kullanım) hakkı tesis edilmişse. Bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek suretiyle intifa hakkı sahibi genel kurul toplantısına katılabilir.

MKK'dan alınan bilgiler üçüncü kişilere verilmez, veriliş amacı dışında kullanılamazlar.

Hamiline yazılı pay sahipleri MKK nezdinde kendi adına kayıtlı payları MKK sistemindeki 'e-Yatırımcı: Yatırım Bilgi Merkezi' uygulamasından elektronik ortamda sorgulayabilir. Bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda alabilir.

Bu tebliğ uyarınca MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizli olup, bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili mercilerce talep edilmesi halinde verilebilir.

Bu tebliğ kapsamında MKK ya yapılan bildirimlerin doğruluğundan bildirimi yapanlar sorumludur.

(Resmi gazete 31446 sayılı 06.04.2021 tarihli)