Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) yayımlandı.

İlgili tebliğde 2024 hesap döneminin 1. geçici vergi döneminde (01.01.2024-31.03.2024) enflasyon düzeltmesi yapılmaması yönünde düzenlenme yapıldı.

İlgili Tebliğde; 

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleştiği 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde, kapsam dâhilindeki mükellefler tarafından (213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) uncu bendi kapsamındaki (işlenmiş altın- gümüş alım –satımı ve imalatı ile iştigal eden mükellefler hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Tebliğdeki açıklamalara göre;

a) 2024 hesap yılının 1. geçici vergi döneminde (01.01.2024-31.03.2024) enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Enflasyon düzeltmesi yapılmaması nedeniyle; 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannamelerinin ekine enflasyon düzeltmesine ait bilanço eklenmeyecek olup, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.

b) 2024 hesap döneminin 1. geçici vergi dönemi (01.01.2024-31.03.2024) itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

c)  213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin 1. geçici vergi dönemi (01.01.2024-31.03.2024) dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

__________________________

(Resmi Gazete: 30.04.2024 tarihli 32532 sayılı)