YAZARLAR

Tüm Yazıları Talha Apak

Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemeler-1

08.01.2016 00:00

7. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2015 yılı için 3.600,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2016 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 3.800,00 TL. olarak uygulanacaktır. (25.12.2015 Tarih, 29573 sayılı Resmi Gazete, 290 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2015 yılı için 29.000 TL.yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

29.000,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

Örnek 1:

Yıllık işyeri kirası (Brüt)               40.000,00

Götürü gider-%25 ( - )                10.000,00

Beyan edilecek işyeri kirası         30.000,00

Hesaplanan G.V.                         5.470,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)    8.000,00

İadesi gereken Gelir Vergisi         2.530,00

Örnek 2:

Yıllık işyeri kirası (Brüt)               160.000,00

Götürü gider-%25      ( - )             40.000,00

Beyan edilecek işyeri kirası          120.000,00

Hesaplanan G.V.                           34.090,00

Mahsup Edilecek Stopaj (% 20)      32.000,00

Ödenecek Gelir Vergisi                    2.090,00


Not: 2015-Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin 29.000,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

Binaların işyeri (Stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2016 yılı için de beyan sınırı 30.000 TL olarak dikkate alınacaktır.

8. Damga Vergisi:

01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

Beyanname ve Bildirgeler:


(25.12.2015 Tarih,29573 sayılı Resmi Gazete, 59 Sayılı D.V. Genel Tebliği) 

9. 2015 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanları:

2015 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %5,58’ dir.Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %9,24 tür.

Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%5,58 / %9,24) %60.39 olmaktadır.

Bu kapsamda 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2.fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevii tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

10. Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2016 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4.üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381,00 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918,00 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918,00 TL

olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%10.11) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

(25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 47 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

11.Motorlu Taşıtlar Vergisi:

01.01.2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Tarife

 • Yarın Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi.

Haberler

Gündem

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Turizm

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Gündem

Almanya'da seçmenler sandık başında

Ekonomi

Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı

Gündem

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Ekonomi

Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

Ekonomi

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Gündem

La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Gündem

''Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir''

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Ekonomi

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı